Hovedside
Om laget
Aktivitetsplan
Bilder
CD
Notehefte
Årsmelding
Vedtekter
Lenker
Støtt oss
Kontakt oss 
   

Vedtekter for  Romsdal Spelemannslag - Stifta 1936

§ 1          FØREMÅL


Romsdal Spelemannslag skal i samarbeid med Romsdal Ungdomssamlag arbeide for å fremje interesse for folkemusikk og folkedans. Laget skal dyrke og ta vare på dei lokale tradisjonane i slåttespel, vokal folkemusikk og bygdedans.


§ 2        MEDLEMSKAP OG TILKNYTTING


Alle som vil støtte dette føremålet, kan  bli medlemmer av laget. Laget er knytt til Møre og Romsdal Folkemusikklag og Landslaget for Spelemenn.


§ 3        VAL

Styret er samansett av leiar, nestleiar, musikalsk leiar, skrivar, kasserar og eit styremedlem, der sistnemnde skal veljast av Romsdal Ungdomssamlag. Leiar og musikalsk leiar skal veljast av årsmøtet, for eitt år. Ved val av musiklask leiar har berre dei aktive spelemenn røysterett. Andre styremedlemmer skal veljast for to år. Styret vel seg imellom nestleiar, kasserar og skrivar.

Dessutan skal årsmøtet velja to vararepresentantar og ein musikalsk varaleiar ei valnemnd på to personar for eitt år, der ein blir vald som leiar.


§ 4        STYRET


Styret har rett og plikt til å gjere alt det dei finn tenleg for laget sitt føremål. Det godtek eller vrakar innmeldingar til laget. Det kan stryke medlemmer som arbeider mot lagsføremålet, eller på annan måte skadar laget. Det skal føre bok over styremøte og styrevedtak, og over årsmøte og årsmøtevedtak.

Styret er vedtaksfør når minst tre medlemmer er til stades.


§ 5        ÅRSMØTE


Årsmøte blir halde kvart år innan utgangen av februar månad. Innkalling og sakliste skal sendast medlemmene seinast 14 dagar før årsmøtet. Røysterett på årsmøtet har alle som har betalt årspengar for site arbeidsår. Arbeidsåret følgjer kalenderåret. Om vedtektsendringar, sjå § 7. Andre saker blir avgjort med simpeelt fleirtal. Ved likt røystetal avgjer formannen si røyst utfallet.


Årsmøtet skal:


1.        Velje møteleiar, referent og to til å skrive under møteboka saman med møteleiaren.


2.        Handsame styret sitt framlegg til årsmelding og rekneskap.


3.        Fastsetje kontingent.


4.        Val som fastsett i § 3.


5.        Handsame andre saker som er tekne opp av styret eller medlemmene.


Framlegg til saker som skal opp på årsmøtet til avgjerd, må sendast til styret  seinast 15. desember.


§ 6        OPPLØYSING


Skulle laget bli nedlagt, går laget si eige til Romsdal Ungdomssamlag som førebels tek vare på den. Skulle det så innan fem år bli skipa nytt spelemannslag som vil ta opp arbeidet på eit grunnlag som Romsdal Ungdomssamlag godkjenner, går eiga til det nye spelemannslaget.


§ 7        ENDRING AV VEDTEKTER.


Framlegg til endring av desse vedtektene skal vere kunngjort til medlemmene minst 14 dagar før årsmøtet. Årsmøtet vedtar framlegget med minst 2/3 fleirtal.

Desse vedtektene vart einstemming godkjent på årsmøte i

Romsdal Spelemannslag 3. mai 2000.
 

 
© 2022 Romsdal Spelemannslag

Hosted by: SPIFO LIMITED | Powered by: GoEdit™ / JOS | GoEdit™ a SPIFO LIMITED trademark.
Version: 12C2